Logo

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (при Санктпетербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова)

Вопрос:

5.01.2011
Татьяна

Почему образ Матери Христа, Мадонны в христианстве имеет такое большое значение (у католиков, кажется, даже первостепенное)?

Ответ:

Θεοτόκε Παρθένε,
χαῖρε κεχαριτωμένη
Μαρία, ὁ Κύριος
μετὰ σοῦ,
εὐλογημένη σὺ
ἐν γυναιξί,
καὶ εὐλογημένος
ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας
σου, ὅτι Σωτῆρα
ἔτεκες
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Богородице Дево,
радуйся, благодатная
Марие, Господь
с Тобою:
благословена Ты
в женах,
и благословен
плод чрева Твоего,
яко Спаса
родила еси
душ наших.
Богородица-Дева,
облагодатствованная Мария, радуйся:
с Тобою — [Сам] Господь!
Благословенна Ты
среди [всех] женщин,
и благословен
плод Твоей утробы,
ибо Ты родила
Спасителя
наших душ.
Ave Maria
gratia plena,
Dominus
tecum:
benedicta tu
in mulieribus,
et benedictus
fructus ventris
tui Iesus.

(Ср.: Лк 1: 28–31, 42–43)

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς
μακαρίζειν σε
τὴν Θεοτόκον,
τὴν ἀειμακάριστον καὶ
παναμώμητον καὶ μητέρα
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν
Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ,
τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν
Λόγον τεκοῦσαν,
τὴν ὄντως Θεοτόκον,
σὲ μεγαλύνομεν.

Достойно есть яко
воистинну блажити Тя
Богородицу,
присноблаженную
и пренепорочную
и Матерь Бога нашего.

Честнейшую херувим
и слáвнейшую
без сравнения серафим,
без истления Бога
Слова рождшую,
сущую Богородицу
Тя величаем.

Подобает [нам] истинно
(
т. е. правильно) почитать
Тебя, Богородицу, как
вечно блаженную
и совершенно непорочную
Матерь нашего Бога.

Достоинством и славой
превосходящую [всех]
высших ангелов,
безболезненно родившую
Бога-Слово (Логос) —
Тебя, истинную Богородицу,
мы величаем.

Эти древнейшие христианские гимны, пожалуй, лучше всего отвечают на Ваш вопрос, Татьяна.

Подвиг Марии в деле избавления человечества от зла трудно переоценить. Ведь именно Она родила и воспитала нашего Спасителя — воплотившегося Сына Божьего, Бога-Слово, ставшего Христом (по-еврейски — Мессией, по-русски — Помазанником) Божиим.

И если люди бывают признательны матерям великих личностей за их детей, сделавших существенный вклад в сокровищницу земной цивилизации, то как же нам, христианам, не почитать Матерь нашего Божественного Учителя и Спасителя!..

Священное Предание Церкви свидетельствует, что Мария была воспитана Своими родителями — праведными Иоакимом и Анной — в лучших традициях древнеиудейского благочестия, и уже с самого раннего детства стремилась к высшей праведности в искреннем и нелицемерном почитании единого и истинного Бога.

Её собственная заслуга состоит прежде всего в Её личной безгрешности, то есть в добровольном и абсолютном воздержании от совершения всякого, даже малейшего зла. Разумеется, как и всякий смертный человек, Мария была причастна к так называемому первородному греху наших прародителей Адама и Евы — греху недоверия и непослушания Отцу и Богу. Но в отличие от большинства людей, Она не позволила ему развиться и стать началом печального ряда личных грехов, совершаемых нами осознанно. По-видимому, однажды Мария так ясно почувствовала любовь Божию, и в ответ до такой степени полюбила Своего Создателя, что твёрдо решила ничем не оскорбить эту взаимную Любовь. Более того, Она всецело посвятила Себя Богу и дала обет послужить Ему всей Своей жизнью.

В этом подвиге добровольного самоотречения и самопожертвования ради высшей Любви жизнь Марии стала не только верхом праведности и благочестия древнего Израиля, избранного народа Божия. Исчерпав до дна добродетели Ветхого Завета, Её Любовь достигла таких вершин, которые были недосягаемы ни для кого из людей — ни прежде, ни после Неё живших. В своём непрестанном духовном совершенствовании Она возвысилась до такой степени, что стала ближе к Богу, чем окружающие Его Престол высшие ангельские существа — херувимы и серафимы. Вместе с тем Она ни в малейшей степени не возгордилась, оставаясь лучшим воплощением простоты, кротости и смирения. Вот почему Господь избрал именно Её в Матери для земного воплощения Своего Сына. Так Бог ответил на великую Любовь Марии к Нему…

Исследованием жизни и служения Пресвятой Девы-Богородицы занимается специальная отрасль богословия, которая именуется мариологией, то есть, учением о Марии, Матери Господа Иисуса Христа1. Одним из лучших отечественных богословов-мариологов по праву считается протоиерей Сергий Булгаков:

  • Булгаков Сергий, прот. Купина Неопалимая: Опыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании Богоматери. Вильнюс: Ална, 1990 (репринт изд.: Париж: YMCA-Press, 1927)2
  • Почитание Богоматери и святых в Православии // Булгаков Сергий, прот. Православие: Очерки учения Православной Церкви. Киев: Лыбидь, 1991. С. 142–156

Дополнительную литературу Вы сможете найти в статье „Богородица“ из 5-го тома «Православной энциклопедии».

Примечания:

1 Наряду с этим сегодня также в употреблении более новый термин — теотокология (от греч. ἡ Θεοτόκος — ‘Богородица’).

2 Пусть Вас не смущает то, что отец Сергий в этом своём исследовании сосредоточился лишь на некоторых сторонах образа Божией Матери: ведь, как известно, объять необъятное невозможно.